TÁJÉKOZTATÓ, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KOMODER név szerzői jogi védelmet élvez, ezért tilos a www.komoder.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése.

Cégadatok:

A cég neve: KOMODER Kft

Székhely: 1112 Budapest, Cirmos u. 3. 2. em. 17.

Telephely (bemutatóterem): 1013 Budapest, Pauler utca 15. fsz. 1.

Adószám: 27036659-2-43

Bankszámlaszám:

IBAN: HU88 10400384-50526855-70901009 (HUF)

IBAN HU93 10400384-50526855-70901016 (EUR)

E-mail: contact@komoder.hu; elod@komoder.hu


A jelen szerződési feltételek 1. 2. és 4. pontjában foglaltak kizárólag a honlapon keresztül történő termékbeszerzésekre vonatkoznak (távollevők között létrejövő szerződés), a bemutatóteremben történő vásárlás vagy bemutatótermi látogatás után történő vásárlás esetén nem alkalmazandók.

1. Megrendelés

A termék megrendelése a termék személyre szabott árának egyeztetése és elfogadása után e-mailben történik. A rendelés teljesítéséhez, valamint a termék szállítással, a technikai adatok megadásával kapcsolatban szükséges adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail. A megadott adatok kizárólag a fentiekkel kapcsolatban, valamint a hírlevelek megküldése céljából kerülnek tárolásra és felhasználásra az adatvédelmi szabályok betartásával.

A megrendelés során megadott téves adatokból eredő hátrányokat a megrendelő viseli.

2. Fizetés

  1. Fizetés banki átutalással

Amennyiben igényli, a megrendelés alapján kiállított előlegbekérőben foglalt árat Ön banki átutalással fizetheti forintban vagy euroban.

  1. Fizetés átvételkor

Amennyiben a termék átvételekor történő fizetési opciót választja, a vételárat átvételkor bankkártyával vagy készpénzben fizetheti. Elfogadott bankkártyák: Visa/Visa Electron, Mastercard/Maestro. Készpénzes fizetés esetén a futár egy nyugtát is fog adni, amelyet a KOMODER Kft által kiállított számlához csatoltan kell megőrizni. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó esetében a készpénzes fizetés korlátja másfél millió forint.

3. Szállítás

A megrendelt termék szállítása futárral vagy a saját Komoder flottával történik a vásárlás helyétől, valamint a megrendelt terméktől függően. A szállítási költségeket a KOMODER Kft viseli. A szállítás 5-10 munkanapon belül történik meg a rendelés visszaigazolásától (vagy előleg befizetésétől) számítva, kivéve a hétvégéket, valamint a munkaszüneti napokat. Amennyiben a kiválasztott termék nincs raktáron a megrendelés pillanatában, egy tanácsadónk értesíteni fogja, hogy mennyi időbe fog telni a rendelés kiszállítása.

4. Elállás a szerződéstől

Ön jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül a szerződéstől elállni és a terméket a KOMODER Kft részére az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni. A teljes vételár visszatérítése csakis a termék bontatlan, sérülésmentes, eredeti állapotban (beleértve a csomagolást is) történő visszaküldése esetén történik. Az elállást a contact@komoder.hu e-mail címre kell küldeni. A KOMODER Kft az elállástól számított 14 napon belül – a termék visszaérkezését és a termék bontatlan, sérülésmentes, eredeti állapotának ellenőrzését követően – a vételárat az Ön részére visszafizeti. Elállás és visszaszállítás esetén a szállítási díj a vásárlót terheli. Amennyiben az elállás alapján Ön a terméket kibontott, használt állapotban küldi vissza, Ön felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Ez esetben a KOMODER Kft a termék használt állapotát dokumentálja és e-mailben tájékoztatja Önt az értékcsökkenés mértékéről és az ebből eredő vételár csökkentésről.

5. Termékfelelősség

A) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a KOMODER Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a KOMODER Kft-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

B) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az A) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

C) Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A KOMODER Kft által forgalmazott termékek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletének 7. pontja értelmében tartós fogyasztási cikknek minősülnek, melyekre a rendelet egy év kötelező jótállási időt állapít meg. Tájékoztatjuk, hogy a KOMODER Kft a Ptk. 6:171.§-a alapján a megrendelt és leszállított termékre távollevők között létrejött szerződés alapján 36 hónap jótállást vállal, amely további öt évig külön díj ellenében meghosszabbítható az alábbiak szerint.

A KOMODER Kft a 36 hónapos jótállási időn felül további 1-5 évre lehetőséget biztosít a jótállás (garancia) meghosszabbítására meghatározott díj ellenében. A garancia meghosszabbítására a jótállási időn belül bármikor lehetőség van. A garancia meghosszabbítási igényt e-mailben kell jelezni, melyre a KOMODER Kft megküldi a garancia meghosszabbítás aktuális éves díját. A díjmérték ismeretében Ön szintén e-mailben rendelheti meg a garancia meghosszabbítását az igényelt időtartamra, amely a díj megfizetésével lép hatályba.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállási idő alatt történő meghibásodás esetén a KOMODER Kft köteles a terméket megjavítani, amennyiben a termék nem javítható, azt ugyanolyan, vagy azonos típusú másik termékre kicserélni. A hiba felfedezése után Ön késedelem nélkül köteles a hibát a KOMODER Kft-vel a contact@komoder.hu e-mail címen közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Ön felelős. A javítás a helyszínen történik, amennyiben a helyszíni javítás nem megoldható, a KOMODER Kft a terméket a saját szervízébe szállítja, ahol legfeljebb 15 nap (alkatrész igény esetén 30 nap) alatt megjavítja és a működőképes állapotú terméket Önhöz visszaszállítja. Minden szállítási és javítási költség a KOMODER Kft-t terheli.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az A) és a B) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A KOMODER Kft vállalja azon termékek kicserélését vagy a fentiekben részletezett elállás keretében a vételár visszafizetését, amelyek nem felelnek meg a weboldalon foglalt termékleírásnak. Az ilyen jellegű panaszt a termék átvételétől számított 24 órán belül a contact@komoder.hu vagy service@komoder.hu e-mail címre küldött üzenetben közölni kell.

Panaszkezelés, viták megoldása

A jogviták eldöntésére a magyar jog az irányadó. A KOMODER Kft minden esetben törekedik a vita békés és kompromisszumos megoldására.

Amennyiben termékünkkel, a kiszolgálással, vagy a teljesítés során bármi mással kapcsolatban panasza van, kérjük azt írásban szíveskedjen jelezni a contact@komoder.hu e-mail címre. Panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk és válaszunkat e-mailben közöljük. A panasz elutasáítása esetén Ön az alábbi szervhez/hatósághoz fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület - Magyar Online Vitarendezési Kapcsolattartó Pont

E-mail: onlinevita@bkik.hu

Telefon: +36-1-488-2033

Budapest Főváros Kormányhivatal XI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály mint fogyasztóvédelmi hatóság

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

E-mail: hatosag@11kh.bfkh.gov.hu

Telefon: +36-1-896-4357